Språknätet knyter samman arbetet med små barns språk
Foto:

Språknätet knyter samman arbetet
med små barns språk

Språknätet startades för att stärka språkutvecklingen hos Uppsala läns yngsta medborgare. Projektet genomfördes 2010–2012 och ska nu leva vidare i en permanent form.

Språknätet föddes ur en önskan från länsbiblioteket att öka samarbetet mellan BVC, bibliotek, öppna förskolan och familjecentraler kring små barns språk. Särskilt fokus lades på barn och föräldrar med andra modersmål än svenska. Lokala språknätverk startades för målgruppen barn 0–5 år. I varje nätverk fanns en barnbibliotekarie, BVC-sjuksköterska, logoped och en person från öppna förskolan.

De lokala Språknäten träffades regelbundet för att planera arbetet. Ett stående inslag var fortbildning, berättar Anneli Lidström, bibliotekskonsulent i Uppsala. För att ge kontinuitet i arbetet med barnens språkutveckling skrevs en överenskommelse mellan de olika parterna som deltog.
– Det viktigaste med projektet är att det har permanentats. Och att vi fick till en överenskommelse som innefattar länets alla kommuner, barnhälsovården och länsbiblioteket, säger Anneli Lidström.

Nu arbetar Uppsala bland annat med logopedväskor för barn med språkstörningar. Väskorna skrivs ut på recept av en logoped. De innehåller böcker, lekmaterial och en handledning som berättar hur man arbetar med väskan. Logopedväskorna finns att låna på bibliotek och logopedmottagningar i länets alla kommuner. I dag finns 144 väskor med innehåll i olika svårighetsgrader.

En film för utbildning och inspiration har också tagits fram. Filmen visar hur de olika yrkesgrupperna kan arbeta med barn och språk. Den kan beställas hos länsbiblioteket i Uppsala.
– Filmen används av biblioteken, barnavårdscentralerna och öppna förskolan vid olika träffar för föräldrar, berättar Anneli Lidström.

Som stöd i arbetet med föräldrar med annat hemspråk än svenska finns även en broschyr. ”Ett barn, flera språk” finns översatt till sju språk och går att bland annat att ladda ner på landstinget i Uppsala läns webbplats

Kontakt:
Anneli Lidström, bibliotekskonsulent Uppsala
Telefon: 0706-18 66 23
E-post: anneli.lidstrom@lul.se

Läs mer om Språknätet på landstingets webbplats2014-04-22 | Läsfrämjande berättande skrivande 0-5 år