barn dansar street
Foto:

Bidrag för barn- och ungdomsprojekt

Barn och unga är ett prioriterat område inom kulturpolitiken. Det finns olika vägar att söka medel för ett projekt som du vill genomföra.

Det offentliga stödet till kulturen finansieras med medel från tre nivåer: statlig, regional eller landstingsnivå samt kommunal nivå. Av dessa är kommunerna de största bidragsgivarna till kultur för barn och ungdomar. Många kommuner har särskilda kulturhandläggare som jobbar med frågorna. Vänd dig till din hemkommun eller ditt landsting för att få mer information.

Hitta din kommun här (till SKL:s hemsida)

Hitta ditt landsting eller region här (till SKL:s hemsida)

Det finns också ett stort antal statliga myndigheter och andra aktörer som delar ut bidrag till barn- och ungdomskultur. Flera av dem hittar du här nedan.

Arvsfondsdelegationen
Box 2218
103 15 Stockholm
Telefon: 08-700 08 00
E-post: info@arvsfonden.se
Webbplats: www.arvsfonden.se/

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Till exempel för att pröva nya idéer som utvecklar verksamheter för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Ett av flera prioriterade områden är Barn och ungdomar i kulturlivet: Projekt som syftar till utveckling av barns och ungdomars möjligheter till delaktighet i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande.

Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
E-post: registraturen@boverket.se
Webbplats: www.boverket.se

Hos Boverket kan man ansöka om bidrag till icke-statliga kulturlokaler. Observera att projektet inte får påbörjas förrän Boverket beviljat bidraget. Bidraget kan ges för om- och nybyggnad, standardhöjande reparationer, inventarier och handikappanpassning av museer, teatrar och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.

Konstnärsnämnden
Maria skolgata 83
118 53 Stockholm
Telefon: 08-50 65 50 00
Fax: 08-50 65 50 90
E-post: info@konstnarsnamnden.se
Webbplats: www.konstnarsnamnden.se

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag till enskilda konstnärer.

Kulturbryggan
Ku 2010:04
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm
Telefon: 08-405 10 00 (växel)
E-post: info-kulturbryggan@culture.ministry.se
Webbplats: www.kulturbryggan.se

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lägga förslag på en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet. Kulturbryggan har ett årligt anslag på 25 miljoner för ändamålet. Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2012 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur.
Under den aktuella perioden ska kommittén även dela ut medel till nyskapande kulturprojekt.

Kulturkontakt Nord
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
E-post: info@kknord.org
Webbplats: www.kknord.org

Kulturkontakt Nord utlyser medel för nordiskt kultursamarbete inom två ramprogram riktade mot professionella konst- och kulturaktörer: Konst- och kulturprogrammet, samt Mobilitet- och residensprogrammet. Kulturkontakt Nord har även, inom ramen för Nordiska Ministerrådets Konst och kulturprogram, en stödordning för översättning av nordisk litteratur inom Norden. Nordiska förlag kan söka översättningsbidrag i det land originalverket är publicerat. Kulturrådet administrerar ansökningar som rör översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk.

Amatörer och frivilligorganisationer kan från och med 2010 söka bidrag för projekt via Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram. Kultur- och konstprogrammet har hittills varit avsett endast för professionella aktörer, men nu öppnas programmet även för amatörer och frivilligorganisationer.

Länsstyrelserna

Webbplats:http://www.stiftelser.lst.se/

Har ett stiftelseregister där man kan söka fram uppgifter om stiftelser som delar ut stipendier till olika ändamål. 

Nordisk kulturfond

Ved Stranden 18
DK-1061 København K
Telefon: +45-33 96 02 00
Fax: +45-33 32 56 36
E-post: kulturfonden@norden.org
Webbplats:www.nordiskkulturfond.org

Fondens syfte är att främja det kulturella samarbetet mellan de nordiska länderna. Närmare upplysningar lämnas av Nordiska Ministerrådet (samma adress som Nordiska kulturfonden).

Nordiska bilaterala fonder i Sverige
Webbplats: nordiskafonder.se

Portalen nordiskafonder.se samlar de fyra bilaterala nordiska fonderna i Sverige som bland annat främjar kultursamverkan: Kulturfonden för Sverige och Finland, Svensk-danska kulturfonden, Svensk-norska samarbetsfonden och Svensk-isländska samarbetsfonden. Fonderna delar ut bidrag och stipendier till projekt som omfattar två nordiska länder.

Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm
Telefon: 08-51 91 80 00
Fax: 08-660 72 84
E-post: riksant@raa.se
Webbplats: www.raa.se

Riksantikvarieämbetet har i uppgift att utveckla, samordna och stimulera den samlade vården av kulturarvet i landet.

Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Telefon: 08-519 264 00
Fax: 08-519 264 99
E-post: kulturradet@kulturradet.se 
Webbplats: www.kulturradet.se

Teater, dans, musik, konst, museer, utställningar och litteratur kan få statligt stöd av Kulturrådet. Regionala och lokala kulturinstitutioner så väl som fria grupper kan söka bidrag för sin verksamhet eller för utvecklingsprojekt: utställningar, översättningar, utgivning och internationella samarbeten etcetera. Endast institutioner, organisationer och grupper kan få bidrag av Kulturrådet, inte enskilda personer. Vissa bidrag går att söka kontinuerligt under hela året, andra bidrag går att söka under en begränsad ansökningsperiod.
Lämna i första hand in bidragsansökan till Kulturrådet via onlinetjänsten. Du behöver då inte skicka in en underskriven version av ansökan med vanlig post. Det går även att fylla i en ansökningsblankett och skicka in via e-post kulturradet@kulturradet.se, fax eller vanlig post. (Skicka inte till enskilda handläggare). Lämna bara in ett exemplar av varje ansökan.
Skapande skola är en särskild bidragsform som är avsedd att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidrag ges inom grundskolans årskurser 1-9 samt förskoleklass.

Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Telefon: 08-519 554 00

E-post: registrator@musikverk.se
Webbplats: www.statensmusikverk.se

Delar ut stöd till samarbetsprojekt som initieras av individer eller organisationer och som gynnar det professionella musiklivet. Dessa projekt kan ha en nationell och/eller internationell prägel.

Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Telefon: 08-665 11 00
Fax: 08-661 18 20
E-post: registrator@sfi.se
Webbplats: www.sfi.se

Svenska Filminstitutet har till uppgift att stödja produktion av värdefull svensk film, främja spridning och visning av kvalitetsfilm, bevara filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse och ansvara för en internationell spridning av svensk filmkultur.

Svenska institutet
Box 7434
103 91 Stockholm
Telefon: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
E-post: si@si.se
Webbplats: www.si.se

Svenska institutet ger stöd till kultur- och samhällsprojekt inom internationellt utvecklingssamarbete. Stödet syftar till att skapa och utveckla hållbara relationer, nätverk och ömsesidiga läroprocesser mellan aktörer i Sverige och i utvecklingsländer inom områdena jämställdhet, hållbarhet, demokrati, barns rättigheter och yttrandefrihet.

Sveriges Författarfond
Box 1106
111 81 Stockholm
Telefon: 08-440 45 50
Fax: 08-440 45 65
E-post: svff@svff.se
Webbplats: www.svff.se

Sveriges Författarfond förvaltar och fördelar statlig biblioteksersättning och stipendier till författare, översättare och bokillustratörer. Vidare fördelas konstnärsbidrag till författare, översättare och kulturjournalister samt bidrag till dramatiker.

Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 Stockholm
Telefon: 08-566 219 00
Fax: 08-566 219 98
E-post: info@ungdomsstyrelsen.se
Webbplats: www.ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. Detta gör de genom att ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. Ungdomsstyrelsen fördelar också stöd till civil sektor i form av organisations- och projektstöd samt till internationellt samarbete.